Skip to content

Bissib pleitnota

05 december 2023

Sinds 2019 is BISSIB (Bruxelles Innovation Sociale – Sociale Innovatie Brussel) een open netwerk van actoren die zich inzetten voor sociale innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De leden van BISSIB delen en ondersteunen dezelfde visie op sociale innovatie, samengevat in een gemeenschappelijke definitie die overeenkomt met die van UNIPSO: “sociale innovatie is het geheel van vernieuwende en originele initiatieven die het mogelijk maken om een nieuw antwoord te bieden op de fundamentele behoeften van de bevolking, ongeacht of deze zich aandienen of onvoldoende bevredigd worden, op het gebied van onderwijs, sociale actie, gezondheid, cultuur, werkgelegenheid, huisvesting, enz. Deze initiatieven vinden plaats in een bepaald gebied en in samenwerking met lokale spelers (gebruikers, overheden, bedrijven enz.). Ze kunnen technologisch of niet-technologisch zijn, betrekking hebben op een product of dienst, of de operationalisering van bestaande projecten verbeteren door middel van een nieuw proces (werkpraktijken, organisatiemethoden enz.), zolang ze hun sociale doel maar versterken. Deze innovatie is sociaal in haar activiteit, haar proces en haar doel. Ten slotte is ze ook “transformationeel”, omdat ze aanzet tot gedragsveranderingen die nodig zijn om de grote uitdagingen waar de samenleving voor staat aan te gaan”.

Degenen die betrokken zijn bij sociale innovatie (voornamelijk verenigingen, sociale-economieondernemingen, social-profitondernemingen, academische sociale-innovatieprojecten, burgers, enz.) moeten voortdurend inspelen op de veranderende behoeften en verwachtingen van de bevolking en op veranderingen in het wetgevende, administratieve en financiële kader, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de kwaliteit en toegankelijkheid van hun dienstenaanbod wordt verbeterd.

Deze realiteit moedigt hen aan om te innoveren en sociale initiatieven te nemen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan die onvoldoende worden aangepakt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In deze legislatuur zijn er een aantal stappen vooruit gezet in de ondersteuning van sociale innovatie, zoals de aanpassing van de steun voor Innoviris en hub.brussels, en steunprogramma’s gewijd aan sociale innovatie (COOPCITY’s INNOVATE, opname van de Innovation Journey in de Shifting Economy-strategie, adviesbureaus voor de sociale economie). Hoewel deze vooruitgang belangrijk is, moet deze verankerd blijven in Brussel en uitgebreid worden naar sociaal innovatieve projecten.

Daarom wil BISSIB de volgende boodschappen overbrengen:

Structurele financiering voor sociale innovatieprojecten

 1. Het op grote schaal faciliteren van financieringsmechanismen die de activiteiten die betrokken zijn bij het ontstaan, structureren en de duurzaamheid van sociale innovatieprojecten aanmoedigen, ondersteunen en vermenigvuldigen. Het is van cruciaal belang om het risico dat inherent is aan dit soort initiatieven te financieren door middel van subsidies, de financiering van werktijd, steun voor projectstructurering en -modellering, structurele stabilisatiefondsen, financiële steun voor schaalvergroting en beoordeling van de sociale impact (waardoor de veranderingen die worden gegenereerd door initiatieven voor sociale innovatie kwalitatief kunnen worden gewaardeerd).
 2. Proefprojecten in sociale innovatie ondersteunen die niet binnen de reikwijdte van accreditatie vallen (buiten of tussen domeinen).
 3. De analyse, evaluatie en ondersteuning van (nieuwe en bestaande) sociale innovatieprojecten mogelijk maken om hun duurzaamheid te garanderen (met de GGC, COCOF, VGC en het BHG).
 4. R&D opnemen als een subsidiabele uitgave in de werkingskosten van bedrijven en de creatie van een overschot (redelijke winst) op subsidies toestaan, om in het bijzonder te investeren in sociale innovatie en er onderzoekstijd aan toe te wijzen.
 5. Nadenken over en ondersteunen van plaatsen die dialoog, samenwerking en synergie creëren tussen academische en sociaaleconomische spelers. Het doel zou zijn om de ontkokering aan te moedigen van de plaatsen waar sociale innovatie ontstaat en wordt geproduceerd.
 6. Het toepassingsgebied van maatregelen in verband met de economische expansie van ondernemingen (ordonnantie van 22 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen) blijven uitbreiden tot vzw’s en coöperaties.
 7. Ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen sociale economie en/of social profit ondernemingen, evenals initiatieven om diensten te bundelen (logistiek, IT, energie, diversiteit, training, transitie, hr, enz.), ten gunste van al deze spelers om werkgelegenheid te creëren en de efficiëntie van vzw’s en coöperaties te verbeteren.

Steun voor het ecosysteem voor sociale innovatie:

 1. Sociale, ecologische en ethische clausules opnemen in overheidsopdrachten om initiatieven voor sociale innovatie te ontwikkelen. In het algemeen, het aanpassen van wetgeving om sociale innovatie te vergemakkelijken.
 2. Intensievere steun verlenen aan degenen die adviseren, helpen en de oprichting van vzw’s en coöperaties ondersteunen door middel van haalbaarheidsstudies, juridisch advies, financiële plannen, hulp bij openbare aanbestedingen, financiering en kapitaalinvesteringen.
 3. BISSIB ondersteunen (door middel van financiering, officiële erkenning als referentiespeler, bevoorrecht contact voor zaken met betrekking tot sociale innovatie, enz.) om netwerken, de zichtbaarheid van goede praktijken en het ontstaan en de ontwikkeling van sociale innovatieprojecten aan te moedigen
 4. Onderzoek naar sociale innovatie in de academische wereld stimuleren, met name door middel van transdisciplinair, co-creatie- of participatief actieonderzoek, waarbij duurzame samenwerkingsverbanden tot stand worden gebracht tussen de onderzoekswereld en degenen die verantwoordelijk zijn voor sociale innovatie.
 5. De uitwisseling aanmoedigen van praktijken om sociaal innovatieve projecten te genereren en bestaande sociale innovaties te verspreiden.
 6. Ervoor zorgen dat het project zijn sociale impact kan beoordelen door middel van specifieke financiële steun voor dit soort begeleiding.
 7. Mechanismen voor “bescherming” van intellectueel eigendom voorzien voor sociale innovatie.

De ondertekenaars van dit pleidooi zijn de volgende organisaties: Bruxeo, COOPCITY, SynHERA, Credal, FEBRAP, Sociale InnovatieFabriek.: Bruxeo, COOPCITY, SynHERA, Credal, FEBRAP, Sociale InnovatieFabriek.

Download de pleitnota

Lees ook ...

De uitdagingen van de mobiliteit in Brussel

In november organiseerde COOPCITY een avond over de maatschappelijke uitdagingen van de mobiliteit in Brussel om bij sociale innovaties meer aandacht op te eisen voor de behoeften van het grondgebied.…

Identificatie van obstakels voor sociale innovaties

In samenwerking met COOPCITY en in het kader van BISSIB organiseerde Innoviris op 13 januari 2020 een studievoormiddag over sociale innovatie. Deze bijeenkomst had tot doel ondernemers te raadplegen die…

Hoe kan onderzoek aan de hogeschool bijdragen aan sociale innovatie?

In februari organiseerde SynHERA het eerste forum van de sociale economie en innovatie. Een dag waarop onderzoekers en veldwerkers van gedachten konden wisselen over grote maatschappelijke uitdagingen. Klik hier voor…

Scroll To Top